Nazwa genetyczna…

Wobec nadawania nazw wszystkim roślinom zastosowanie mają określone zasady. Także w przypadku nazewnictwa roślin chronionych przez prawo własności lub patentowe występują odpowiednie wytyczne. Zasadniczo nazwa każdej odmiany rośliny składa się z dwóch części: nazwy genetycznej i nazwy odmiany.

Nazwa genetyczna
Część roślin, jest ze sobą spokrewniona na podstawie wspólnych cech. Pierwsze słowo w nazwie rośliny do nazwa genetyczna. Jest ono zawsze pisane wielkimi literami.

Nazwa odmiany
Dotyczy roślin o tej samej charakterystyce w ramach jednej grupy genetycznej. Odmiany występują także w naturze. Drugie słowo w nazwie rośliny to nazwa odmiany. Jest ono zawsze pisane małymi literami.

Cultivar
Odmiana danego gatunku rośliny, różniąca się od niego nielicznymi, drobnymi cechami. Cultivar zawsze różni się od naturalnie występującego gatunku, występując jako mutacja lub krzyżówka. Może to zdarzyć się wszędzie, także w warunkach naturalnych. W chwili, w której taka odbiegająca od normy forma będzie dalej hodowana (dzięki czemu zachowają się charakteryzujące ją właściwości) staje się cultivarem. Aby odróżnić cultivar od jej gatunku głównego, hodowca nadaje jej nazwę. Nazwa cultivaru jest nierozwiązalnie powiązana z daną rośliną. Cultivar to skrót od angielskiej nazwy „cultivated variety”. Synonimem słowa cultivar jest odmiana. Trzeci człon nazwy rośliny jest nazwą cultivaru.

Prawo własności do odmiany rośliny uprawnej
Jeżeli roślina jest chroniona prawem własności po nazwie cultivaru wstawiany jest skrót PBR (skrót od ang. „Plant Breeders’ Rights”). W praktyce stosuje się także znak ®, ale to oznacza „zarejestrowany znak handlowy” i jest amerykańskim symbolem dla zarejestrowanych marek. Nie wiążą się z nim żadne prawa, szczególnie jeśli chodzi o oznaczenie rośliny jako chronionej prawem własności. W USA rośliny zostają opatentowane. W takim przypadku za nazwą cultivaru wstawiany jest skrót PP. Skrót ten oznacza „plant patent” lub „patent protected”.

Prunus laurocerasus ‘Ani’ PBR
Prunus to nazwa genetyczna
laurocerasus to nazwa gatunka
‘Ani’ to nazwa cultivaru

Nazwy handlowe i marki
Poza nazwami cultivarów w niektórych przypadkach stosowane są nazwy komercyjne. Jeżeli zostaną one zarejestrowane w krajowym lub międzynarodowym biurze ochrony marki, wówczas jest to marka rośliny. Jeżeli nazwa ta nie zostanie zarejestrowana, ale będzie „po prostu” używana wówczas jest to nazwa handlowa. Rejestrowanie marki ma szczególnie sens jeśli chodzi o serię cultivarów.

Nazwy marek i handlowe są wpisywane w nawiasach za nazwą cultivaru. Z punktu widzenia komercyjnego lepiej jest napisać w nawiasie, małymi literami nazwe cultivaru) za nazwą marki lub nazwa handlową.

Berberis thunbergii ‘MAJA’ PBR (Coral)     poprawnie z zasadami
Berberis thunbergii Coral (‘MAJA’PBR)      komercyjnie

breederplants_kleur